תקנון האתר

תקנון המרכז למיניות אלטרנטיבית – תנאי שימוש באתר ובשירותיו

הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו הנם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

 

כללי

 1. התקנון פונה לכל המגדרים.
 2. במקרה בו הנך נמצא/ת במצב נפשי חמור ו/או שוקל להתאבד ו/או לסכן את עצמך ו/או את חייהם של אחרים, הנך נדרש/ת לפנות לשירותי חירום רפואיים ( מוקד 101 בטלפון) ו/או לפנות למשטרה (מוקד 100 בטלפון).
 3. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר ובשירותים המוצעים בו –  "המרכז למיניות אלטרנטיבית" yahasim.org.il (להלן "האתר") המופעל על ידי מרכז חברתי קהילתי חל"צ ושי שפיצן (להלן: "המפעילים") ו/או מי מבאי כוחם.
 4. החברה לתועלת הציבור – "מרכז חברתי קהילתי" הוקמה על מנת להגשים מטרות חברתיות לטובת קהילות ואינדוודואלים המתעניינים בדס"מ, פטיש, יחסים לא מונוגמיים, א-מיניות וכל מיניות אחרת ובלבד שהיא כוללת הסכמה אוטנטית בין מי שהחוק מחשיב לבר-הסכמה. החברה לא תמלא מטרות אחרות מאלו שהוגדרו לה בתקנון החברה.
 5. בכל הנוגע לשימוש באתר. אנא קראו את תנאי השימוש בעיון, לפני תחילת השימוש באתר האינטרנט, ו/או לפני ביצוע תשלום.
 6. על ידי כניסתך לאתר המפעילים, ותחילת השימוש בו, ו/או על ידי הזמנת שירות / ייעוץ במסגרת האתר, המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש האלה, וכי הוא מסכים להיות כפוף להם.במידה שאינך מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר.
 7. המפעילים רשאים להפסיק את פעילותם בכלל, ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
 8. תקנון זה יחול לטובת המפעילים וכל הפועלים מטעמם ו/או עבורם. המפעילים רשאים להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 9. המפעילים שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 10. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. האחריות לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול לפיו היא אחריות המשתמש.
 11. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין המפעילים, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב , אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 12. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 13. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד המפעילים כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעילים ולא ייחשבו כויתור על זכויותיהם על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 14. המשתמש פוטר בזאת את המפעילים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי המפעילים.
 15. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעילים. אלא אם הוצהר אחרת בטופס חתום ע"י מנהל המרכז או מי מבאי כוחו לרבות טופס הסכמה מדעת לטיפול מרחוק.

 

 

מטרות האתר

 • האתר מרכז ומגיש את הפעילויות השונות שהמרכז למיניות אלטרנטיבית מוציא לפועל, לדוגמא, אך לא מוגבל לרשימת אנשי מקצוע אשר עברו הכשרות במרכז או לקחו חלק בהקמתו (להלן "האינדקס"); סדנאות והכשרות לאנשי מקצוע; סדנאות למציאת פרטנרים; מעגלי שיח והכשרות לקהילה; פעילויות קהילתיות, מידע (מאמרים, בלוג, פודקאסט, מילון); סקר צרכים וכן כל מטרה אחרת שתשרת את הקהילות והמטרות לשמן הוקמה החברה לתועלת הציבור – "מרכז חברתי קהילתי".
 • האתר והמרכז נועדו על מנת לשמש גג לפעילויות שונות ופרויקטים שיעלו מתוך הקהילות ולטובת הקהילות.
 • האתר משמש פלטפורמה עבור המשתמש לגישה אל האינדקס.
 • האתר משמש פלטפורמה לקידום המרכז למיניות אלטרנטיבית כגוף הפועל לקדם מטרות של קהילות מיעוטים מיניים המוגדרים כ"מיניות אלטרנטיבית" (לרבות בדס"מ, פטיש, טרנס*, יחסים לא מונוגמיים, א-סקסואליות, מיניות רוחנית ואחרים, ככל שהנטיות הללו כוללות הסכמה בין בגירים) ועל כן משמש לקידום המרכז כגוף ללא מטרות רווח (חל"צ) בתמיכת הקהילות הללו.
 1. האתר מעלה תוכן ושירותים באופן מדורג ולכן ייתכן כי חלק מהשירותים הנזכרים בתקנון זה אינם קיימים באתר נכון למועד זה.
 2. כמו כן, יתכן שבעתיד יאפשר האתר למשתמשים להעלות מידע לאתר כגון תגובות שאלות וכיו"ב. העלאת תכני גולשים כפופה להוראות הסכם זה, וכן לכל תיקון עתידי שיתווסף בהתאם לשירותים שיסופקו על ידי האתר כמפורט להלן.
 3. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות להציע שירותים נוספים במסגרת האתר, ו/או לגרוע שירותים מסויימים. זאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא יהיה למשתמש באתר כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 4. על ידי שימוש באתר האינטרנט הנך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתקשר בהסכם זה, והנך מתחייב לציית לתנאיו. התחברות לאתר הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באתר לאחרים.
 5. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הוראות תנאי הסכם זה מעת לעת, וההוראות המעודכנות יחייבו מרגע פרסום השינוי במסגרת האתר, ללא צורך בהתראה כלשהי. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה מעת לעת בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

כניסה לאתר והרשמה.

 1. נכון למועד זה, הכניסה לאתר אינה מחייבת הרשמה ו/או מסירת פרטים כלשהם, הסכמתו לתנאי שימוש אלו. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לשנות מדיניות זו בכל שלב, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 2. המשתמש מכיר בכך שהתחלת שירות, לרבות יעוץ ראשוני חד פעמי עשויים להיות כרוכים במסירת פרטים אישיים לרבות כתובת אלקטרונית פעילה וטלפון.
 3. ככל שיידרשו פרטים אלה, יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. כל מסירת פרטים אישיים בהרשמה לאתר תיעשה על דעת הנרשם וביוזמתו הבלעדית.
 4. ככל שבעתיד יוחלט לשמור נתונים אודות המשתמשים, מתחייב המרכז כי ישמור את המידע במאגר מידע תקני, ינקוט באמצעים נאותים לשמירה על הנתונים, ויפעל בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, כפי תוקפה מעת לעת.
 5. במסירת המידע, הנרשם נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר מידע שינוהל/מנוהל על ידי האתר.
 6. המשתמש יימנע בכל מקרה ממסירת ו/או מהכנסת פרטים של צד שלישי כלשהו לאתר ו/או למאגרי המידע שלוו בכלל זאת מסירת פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים, אמצעי תשלום, וכד', זולת אם קיבל הסכמתו של אותו צד שלישי מראש. האחריות בגין מסירת מידע כאמור לידי המפעילים תחול על המשתמש בלבד.
 7. כאמור נכון למועד זה, אין צורך או אפשרות להרשמה לאתר. בעתיד ככל שבמסגרת ביצוע ההרשמה לאתר תוקצה למשתמש סיסמא אישית, הרי שזו תשמש אותו לצורך כניסות נוספות לאתר, לצורך זיהוי, ולצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים במסגרת האתר. במקרה זה, האחריות לשמירת הסיסמא בסודיות מוטלת על המשתמש לבדו, והמפעילים לא יישאו בכל אחריות במקרה של אובדן הסיסמא ו/או גילויה.
 8. המשתמש ימנע מכל צד שלישי לעשות שימוש באתר באמצעות הסיסמא שלו ויהא אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם לאתר, למשתמש או לצד ג ' כתוצאה מכך.
 9. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי, להפסיק את פעילותם, ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

 

שימוש באתר

 1. לפרק זה "המשתמש" הוא כל אדם אשר עושה שימוש באתר, לרבות פניה ראשונית לייעוץ ו/או ראיון לצורך התחלת תהליך טיפול/יעוץ, שימוש במידע, השתתפות ו/או שימוש בסקר הצרכים; צריכה של שטח פרסומי ו/או שימוש בשטח פרסומי, הרשמה והשתתפות בפעילויות המרכז ולאורך התקשרותו של האדם עם המרכז.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ובשרותיו בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בתקנון זה,וכן להימנע מפגיעה במפעילים ו/או בצדדים שלישיים.
 3. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר או שימושו בשירות, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד' של המפעילים ו/או של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של המפעילים ו/או של צדדים שלישיים, המשתמש יהא אחראי בגין כל נזק כלפי האתר או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרת הוראה זו.
 4. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע באתר ו/או במפעילים ו/או במשתמשים אחרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם.
 5. המשתמש מתחייב להימנע מלשלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים, נותני השירות ו/או המפעילים לא אישרו קבלתם.
 6. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או על משתמשיו ו/או על גולשי האתר (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו), לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, לרבות בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר המשתמש אחראי בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מפעולות אלו
 7. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 8. המשתמש מתחייב להימנע מלהעלות לאתר ו/או להציג בפני נותני השירות באתר כל תוכן, לרבות סיפור, תמונה ו/או וידאו שאינם ראויים ו/או העלולים לפגוע ברגשות הציבור, ובכלל זאת טקסטים, תמונות, וידאו, קול ותכנים אחרים הכוללםת עירום, פורנוגרפיה ו/או תמונות המבטאות ו/או הכוללות אלימות קיצונית.
 9. המשתמש מתחייב ליידע את המפעילים, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
 10. המפעילים רשאים לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או תוכן ו/או פרסומת שנכנסים לאתר, לפי שיקול דעתם. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר, לערוך ולשנות אותו בכל עת.
 11. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל, ואף לחסום את גישתו לאתר של משתמש כלשהו במקרה של הפרות של האמור לעיל.
 12. בכל מקרה בו נחשד המשתמש בביצוע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות למסור את פרטיו של משתמש לצד שלישי כלשהו, ובכלל זאת לרשויות חקירה ו/או לרשויות האכיפה ו/או לגורמים פרטיים ו/או לפעול כנגד המשתמש באמצעות בערכאות.

Cookies

 1. תפקודים של האתר כגון אישור גיל הגולש, אתר מפנה ותפקודי אבטחה  מפעילים ושולחים אל המשתמש קובצי זיהוי שיאפשרו להם לזהות את המכשיר ממנו המשתמש יוצר גישה עם אתר לצורך אבטחת האתר ולצורך הבטחת היותו של המשתמש בגיל המותר לשימוש באתר.
 2. באתר מופעלים קובצי זיהוי אנונימיים הקשורים בהתנהגות המשתמש כגון אתרים מפנים, ופעולות באתר.
 3. , המפעילים רשאים להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו להם לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה עם האתר (כגון Cookies) לצרכים אחרים וכן להשתמש במידע המתקבל אצלם בעקבות כך.
 4. נכון למועד זה, פרסומות באתר, ככל שיופיעו, מופעלות ע"י מפעילי האתר.
 5. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
 6. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies,וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

פרטי המשתמש ומדיניות פרטיות בעת הגלישה באתר ופניה ראשונית

 1. המרכז למיניות אלטרנטיבית מתחייב שלא למכור כל פרטים מזהים או פרטים אישיים אחרים של גולשי האתר.
 2. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או לחברה, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.
 3. יחד עם האמור בסעיף הקודם, יתכן שאי מסירת פרטים מסוימים תמנע מהמשתמש קבלת חלק משירותי האתר.
 4. המפעילים יבצעו אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
 5. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך, שבמקרה של עבירה על החוק או על תנאי שימוש אלו, המפעילים יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו אצלה ממנו ו/או בקשר עם שימוש באתר, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותם של המפעילים לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המפעילים, ובהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילים במקרים כאמור.
 6. המפעילים יהיו מחויבים למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות ואחר הוראות כל דין החל בישראל.
 7. ככל שהמפעילים יחליטו לאסוף מידע על משתמשים ולשמרו, המפעילים ירשמו את מאגר המידע שברשותם, כנדרש עלפי דין.
 8. המפעילים שומרים על זכותם לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.

תוכן משתמש

 1. .לעניין פרק זה, "תוכן משתמש" פירושו כל תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמש אל, ובכלל זאת שאלותיו, מידע אודות מצבו הנפשי ו/או הבריאותי ו/או מידע אודות צדדים שלישיים, ו/או ביקורת ו/או תגובות ביחס לנותני שירותים דרך האתר ו/או תגובתו לפוסטים או מאמרים ככל שאלו יהיו זמינים. וכל תוכן אחר אשר יעלה המשתמש לאתר, על פי שיקול דעתו, בכל פורמט שהוא, ובמסגרת כל אחד מפונקציות האתר.
 2. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ואישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שיפרסם או שיציג באתר.
 3. המשתמש מתחייב, ביחס לכל תוכן משתמש, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור, וכי לא יעלה תכנים השייכים לצד שלישי בלא הסכמתו של אותו צד.
 4. .המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע ביחס לצדדים שלישיים ובכלל זאת בני משפחתו מכל דרגת קרבה שהיא, ובכל גיל שהוא) המתייחס למצבם הבריאותי ו/או הנפשי, וכי לא יעלה כל מידע אשר יש בו כדי לפגוע בכבודו, בפרטיותו ו/או בצנעת הפרט של צדדים שלישיים כלשהם. לרבות, אך לא מוגבל לנטיה מינית או אורחות חיים רומנטיים.
 5. המשתמש מתחייב כי לא יעלה כל מידע אשר יש בו משום לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של צד שלישי כלשהו, ובכלל זאת ספקי שירותים (נותני שירות/יועצים/מנחים) המספקים שירותים דרך האתר.
 6. המשתמש מתחייב כי לא יעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, וכן שלא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, שלא להפר הוראות צנזורה, צווי איסור פרסום, להימנע מפגיעה כלשהי בביטחון המדינה ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיי
 7. .בנוסף לאמור, המשתמש ישא במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר ו/או לכל דף אינטרנט של הבעלים ו/או הקשור עימם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את הבעלים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך
 8. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר המפעיל או מי מטעמם ו/או עבורם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר, לרבות העלאת תוכן משתמש. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי הבעלים על פי דין.
 9. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שמפעילי האתר, לרבות נציגיהם, ספקי השירות שלהם (נותני שירות, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן משתמש אשר הועלה לאתר בידי גולשים אחרים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן כאמור.
 10. מפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן המועלה לאתר בידי משתמשים, ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתם הבלעדי והמלא וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.
 11. מובהר, כי הבעלים מפעילי האתר אינם מתחייבים לגבות תוכן משתמש כלשהו, וכי עם מחיקתו של תוכן כלשהו על ידי הבעלים ו/או על ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא, יתכן שלא יהיה לו גיבוי ו/או תיעוד
 12. מפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 13. .בעצם העלאת תוכן משתמש על ידי המשתמש לאתר לצורך פרסומו ו/או הצגתו באתר, מקנה המשתמש למפעילים /או מי מטעמם, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. רישיון השימוש האמור כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילים
 14. מפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן משתמש /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן משתמש מבלי שתהא למשתמש שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.
 15. תוכן התייעצויות ו/או שיחות בין משתמש למטפלים לא יימסר לצדדים שלישיים באופן אשר יאפשר זיהויו של המשתמש, אלא אם יידרשו הבעלים למוסרו על פי כל דין ו/או צו שיפוטי

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו,בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות לשי שפיצן (או לצדדים שלישיים עימם המפעילים עומדים בקשר), אלא אם צוין אחרת.
 2. שם המתחם של האתר, וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של המפעילים ו/או של האתר, הינם קניינם הבלעדי של המפעילים.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שימוש במידע המופיע באתר , לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מידע כאמור, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן, למעט בכפוף לקבלת אישור בכתב מראש מטעם המפעילים. מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 4. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון,פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 5. המפעילים ו/או האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.
 6. מובהר, כי בכוונת המפעילים לעשות שימוש מסחרי בתכנים באתר. לפיכך, ככל שהמפעילים יהיו סבורים כי יש במודעה כלשהי כדי לפגוע באינטרסים מסחריים ו/או כלכליים של האתר ו/או המפעילים ו/או של מפרסמים, יהיו המפעילים רשאים למחוק ו/או להגביל תכנים ו/או פרסומות כאמור.

יצירת קשר עם המפעילים

 1. משתמש / פונה המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל המפעילים, לכתובת manager@yahasim.org.il  או לכתובת racheli@yahasim.org.il או בהודעה לטלפון 0559246524. על המשתמש הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.
 2. בכל פנייה הנוגעת לתשלום הנגבה על ידי צד ג' כלשהו, לרבות נותני השירות על המשתמש לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל המפעילים.

תקנון שירותים, המרכז למיניות אלטרנטיבית.

פרק א – התקשרות משתמש עם צד-שלישי שאיננו נותן שירות העובד עם המרכז

 1. הבהרה לפרק זה – פרק זה עוסק אך ורק בצדדים שלישיים שאינם עובדים עם המרכז. פרק זה איננו כולל נציגים של המרכז למיניות אלטרנטיבית.
 2. .במסגרת שירותי המרכז, עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו בין בהתקשרות בעקבות קישור המופיע במודעת פרסום או אזכור בתוך המידע באתר. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום,.
 3. מובהר בזאת כי התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, בין במקרה בו נבעה היא מהצעה של האתר, ובין אם נבעה מפרסום כלשהו המופיע באתר, וכן במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי, והמפעילים לא יהיו צד לה.
 4. המפעילים לא יישאו בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים בעקיפין, לפעילות המפעילים ו/או האתר. המשתמש יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר בינו לבין צדדים שלישיים כאמור, והמפעילים אינם אחראים לכל בעיה או מחלוקת שיווצרו עקב המפגש בין הצדדים.
 5. מובהר בזאת כי המפעילים אינם בוחנים את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים באתר, ואינם נושאים בשום אחריות על מוצרים ו/או שירותים כאמור, בין אם לא סופקו כלל, ובין אם לא סופקו ברמה נאותה.
 6. יובהר בזאת כי נותני השירות הנמצאים באינדקס הם נותני שירות מצד-שלישי ואינם נציגים של המרכז .

פרק ב' שירותי המרכז

להלן רשימת השירותים אותם מספק המרכז, יצויין כי מעת לעת תיתכן הוספה או הסרה של שירותים, שירותים. יש לראות שירותים חדשים כפופים לתקנון זה. שירותים לדוגמא אותם מספק המרכז הם: א. אינדקס אנשי מקצוע . ב. יעוץ טלפוני ראשוני ג. סיוע רגשי טלפוני ומקוון סביב פגיעה מינית ויחסים פוגעניים ד. סדנאות לאנשי מקצוע להתאמת שירות לאוכלוסיות ה. קורסים לאנשי מקצוע להעמקה ומתן שירות מיטיב לאוכלוסיות היעד ו. קורסים והכשרות לאוכלוסיות היעד, לדוגמא הכשרת מנחי קבוצות והכשרת DM ז. הרצאות מקוונות ופרונטליות ח. מעגלי שיח ט. מתן מידע י. סקר ומחקרים

 1. המפעילים יעשו מאמץ להנגיש את השירותים גם עבור משתמשים המעוניינים לשמור על אנונימיות וכן עבור אלו עם צרכי נגישות, אולם עבור חלק מהשירותים או לאורכם, יש צורך בהזדהות.
 2. כאמור, למרכז שמורה הזכות לגרוע ו/או להוסיף שירותים על פי שיקול דעתו.
 1. השימוש בחלק משירותי האתר עשוי לדרוש הסכמה של הגולש לתנאי שימוש נוספים, כפי שמפורט בעמוד של כל שירות עבור כל שירות.
 2. יובהר כי השירותים במרכז אינם שירותי טיפול, אלא אם הדבר צוין במפורש.

פרק ג' השימוש בשירותי המרכז

 1. לפרק זה "פונה" הוא כל אדם העושה שימוש בשירותים אותם מציע המרכז, לאורך התקשרותו של הפונה עם המרכז ולאחריה.
 2. המרכז למיניות אלטרנטיבית איננו מספק שירותי חירום. בכל מקרה בו הנך נמצא/ת במצב נפשי חמור ו/או שוקל להתאבד ו/או לסכן את עצמך ו/או את חייהם של אחרים, הנך נדרש/ת לפנות לשירותי חירום רפואיים ( מוקד טלפוני 101) ו/או לפנות למשטרה (מוקד 100).
 3. הפונה מתחייב להשתמש בשירותי המרכז בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בתקנון זה,וכן להימנע מפגיעה במפעילים, בנותני שירות (כגון מתנדבים, מטפלים, יועצים ומנחי קבוצות וסדנאות) ו/או בצדדים שלישיים.

פרק ד' התקשרות הפונה עם נותני שירות דרך האתר

 1. במסגרת שירותי המרכז, עשוי הפונה להתקשר עם נציגי המרכז  ו/או נותני שירות (מטפלים,ו/או מנחי קבוצות וסדנאות) המספקים שירותים באמצעות המרכז ו/או מקבלים הפניות מהמרכז. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום. 
 2. המפעילים ונותני השירות עובדים יחדיו על מנת להעניק שירותים איכותיים ורלוונטיים, תוך שמירה על סודיות הפונים בהתאם לסודיות רפואית ובשמירה על זהותם וצנעתם של הפונים לשירותים השונים, גם כאשר אין השירות מוגדר תחת החוק לסודיות רפואית.
 3. המפעילים לא יישאו בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מנותני שירות אשר מופיעים באינדקס או נותני שירות המייצגים אחרים את המרכז, ככל שפעילות / שירותים אלו אינם בתיאום עם מנהל השירות.
 4. נותני השירות באינדקס מספקות שירותים פרטיים באופן עצמאי והן האחראיות הבלעדיות מבחינה ביטוחית וכל בחינה אחרת אלא אם צוין אחרת במפורש.

 5. יובהר כי המרכז איננו מתערב, מתעד, מפקח או לוקח כל חלק אחר בשירות הניתן על ידי נותני השירות החיצוניים וכן נותני השירות באינדקס וכי איננו חשוף לזהויות ולתכני הטיפול.

 6. בכל פניה בנוגע לטיב השירות מנותני שירות של המרכז או אשר מקבלים הפניות מהמרכז, ניתן לפנות למנהל השירות (שי שפיצן) בדואר אלקטרוני manager@yahasim.org.il או בטלפון 0559246524 או לרחלי טל בדואר אלקטרוני racheli@yahasim.org.il
 7. המפעילים לא יישאו בכל אחריות לכל חילוקי דעות בעניינים כספיים אשר יכול שיתעוררו בין המשתמש לבין ספק שירותים חיצוני. כלל ההתנהלות הכלכלית של הפונה נעשית אל מול ספק חיצוני.
 8. הפונה מתחייב להימנע מלהציג בפני הנציגים, בין אם בגופו ובין אם באמצעות מדיה לרבות וידאו, טקסט, תמונה וקול תכנים שאינם ראויים ובכלל זאת תכנים הכוללים פורנוגרפיה.
 9. המפעילים שומרים על זכותם למנוע ממשתמש קבלת שירותים, ו/או להפסיק כל שירות שינתן לפונה ו/או להשעות משתמש מכל גישה לאתר, או לשירותים השונים אותם מציע המרכז, במקרה בו משתמש ינצל את השירותים לצורך סיפוק מיני, ו/או בכל מקרה בו נותן שירות יחוש כי המשתמש פוגע בו מינית ו/או מטרידו מינית ו/או פוגע ברגשותיו ו/או עושה שימוש לרעה בשירותי המרכז . במקרה כאמור, יהיו המפעילים רשאים להפסיק כל שירות, בלא מתן החזר ו/או זיכוי כלשהו לפונה.
 10. הפונה נדרש בזאת לעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת האתר כפי שנזכרים בתקנון זה.

אינדקס נותני שירות

 1. האתר מאפשר גישה לאינדקס נותני שירות
 2. בנוסף, המרכז מציע שיחת יעוץ טלפונית חינם עם נציג של המרכז, אותה ניתן לקבוע באמצעות פניה בערוצי הפניה המופיעים באתר.
 3. הפלטפורמה אינה מיועדת לאבחון רפואי או למתן תרופות מרשם או ייעוץ בנוגע לתרופות או טיפול רפואי שעשוי להיות מתאים לפונה. ככל שפונה יקבל ייעוץ באחד הנושאים האמורים דרך המרכז, אין להתבסס עליו באופן בלעדי, ובכל מקרה המפעילים לא יישאו באחריות כלשהי בגין ייעוץ כאמור.
 4. למרות האמור לעיל, ייתכן כי בעתיד יכלול המרכז גם אפשרות להפניה לפסיכיאטרים ו/או רופאים-סקסולוגים בהתאם לחוק ולנהלי משרד הבריאות.
 5. נותני השירות באינדקס המרכז עשויים לעבוד בעבודה משותפת מרחוק , תוך שמירה על סודיות זהות הלקוחות.
 6. תעריפי השירות של נותני השירות באינדקס נקבעים על ידי כל נותן שירות באופן אינדיווידואלי בהתאם לשיקוליו האישיים והמקצועיים של כל נותן שירות.
 7. התשלום עבור כלל השירותים באינדקס ובכלל זאת שירות הטיפול יעשה ישירות אל נותן השירות. המרכז איננו גובה עמלה מנותני השירות באינדקס.
 8. הפונה מצהיר/ה ומאשר/ת כי ידוע לו שעשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני ־זיהוי אשר אינם שלו ו/או של מקבל/ת השירות, וכן מסירה של פרטים אישיים ונתוני־ זיהוי אשר אינם בסמכותו על ־פי דין ו/או ללא הרשאה אסורה, מהווה פגיעה על־ פי חוק הגנת הפרטיות.
 9. הפונה מתחייב/ת כי יפצה את נותן השירות ואת המרכז על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם לו עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני ־זיהוי אשר אינם של הפונה או של מקבל השירות, ו/או עקב שימוש בשירות תוך התחזות לאחר/ת.
 10. בעת פניית הפונה למרכז, נותן הסכמתו כנדרש בחוק לטיפול לרבות התייעצויות והעברת המידע הרפואי.
 11. אין בשירות הניתן מרחוק בכדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על־ידי רופא/ה, בהתאם לצורך.
 12. פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. ספק השירות יבטיח ככל יכולתו את פרטיות המידע השמור אצלו, אולם הפונה מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרותו של נותן השירות להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה הפונה משתמש בשירות ואת המידע השמור בנקודת הקצה של הפונה.
 13. המרכז לא יעביר רישום של הפנייה לתיק הרפואי האישי של הפונה או של מקבל השירות בקופת החולים המבטחת, ללא אישור מפורש מהפונה ו/או מכורח החוק. באחריות הפונה לעדכן את הרופא המטפל בקופת החולים למטרת המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון, לפי צורך.
 

מידע

 1. המידע באתר, לרבות המאמרים, המילון, הפוסטים בבלוג והתמונות, הוא רכושו של המפעילים למעט המקומות בהם מוזכר אחרת.
 2. המידע באתר איננו בגדר יעוץ נפשי, משפטי או אחר והשימוש במידע הוא באחריות המשתמש בלבד.
 3. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש נוסף במידע המוצע באתר על פי שיקול דעתם ובכלל זאת שימוש במידע לצורך פרסום מדיה למכירה.
 4. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות להוסיף ולגרוע מהמידע באתר בכל עת.

תשלומים

 1. חלק מהשירותים באתר עשויים לחייב תשלומים למרכז.
 2. תעריפי השירותים הניתנים במרכז, יכול שישתנו מעת לעת, על פי קביעת המרכז ו/או נותן השירות.
 3. כל איחור בתשלום על-ידי הפונה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ובהצמדה, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 ,החל מהמועד בו היה אמור החוב להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. הפונה יחוייב גם בהוצאות גבייה (ובכלל זאת שכר טרחת עורכי דין) שיוצאו על ידי המפעילים, בגין גביית חובות, ככל שאלה לא ישולמו במועדם.
 4. בתשלום לספק חיצוני ובכללו נותן שירות מהאינדקס, האחריות למסירת קבלה ו/או חשבונית מס על השירותים היא של נותן השירות אליו הועבר התשלום, באופן בלעדי.
 

מדיניות ביטול והחזר תשלומים.

 

 1. תשלום ששולם עבור שירותי המרכז, יוחזר בשום מקרה. וזאת אף אם המשתמש אינו שבע רצון מהשירות שסופק לו. אלא אם הוזכר אחרת.
 2. במקרה בו יסכים נותן השירות לבטל תשלום כלשהו, מכל סיבה שהיא, יהא המשתמש זכאי לקבל חזרה את חלקו של נותן השירות בתשלום, תוך הותרת עמלת המרכז בידי המפעילים.

 

הגבלת אחריות

 1. מובהר, כי נותני השירות באינדקס ונותני שירות אחרים מטעם המרכז קשורים במערכת הסכמית עם האתר ו/או המפעילים, אך אינם עובדים של האתר / המפעילים, אלא אם צויין אחרת.
 2. ככל שיהיה תשלום המשולם לאתר, הוא יבוא בגין השירותים נועד לפצות את האתר בגין עלויות פיתוח, תחזוקה שירותים מנהליים, הדרכת עמיתים, הכשרה ועלויות אחרות של המפעילים. האתר אינו משתתף ו/או לוקח חלק מהתשלום הניתן לנותני השירות באינדקס, והאתר ו/או המפעילים לא ייחשבו כמטפלים של המשתמש.
 3. המפעילים וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים, המידע ו/או לזמינותו של מטפל או נותן שירות ספציפי ו/או נותני שירות בכלל בכל זמן שהוא, וכן להתאמתם לפונה בטיבם, אופיים, והיקפם ולליקויים אפשריים.
 4. המפעילים  לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, ובכלל זאת נזק נפשי, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותי הייעוץ, ו/או בהסתמכות על שירותים ו/או ייעוץ כלשהו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.
 5. כמו כן, המפעילים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקיף, אגבי, מיוחד ו/או עונשי, תהא עילתם אשר תהא.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילים לא יישאו בעלות של נזקים הנובעים מסיבות רפואיות, משפטיות, תביעות רשלנות, פיצויים בגין כאב וסבל, אובדן הכנסה, פגיעה בעסקים ו/או עלות רכישת שירות תחליפי ו/או התקשרות עם נותן שירות אחר.
 7. האתר כולל גם קישורים לאתרים חיצוניים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן משתמשים, וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם בשליטת ו/או בבעלות המפעילים. מובהר כי המפעילים, לרבות נציגיהם, עובדיהם,מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור, ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי המפעילים, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
 8. המפעילים רשאים לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את המפעילים, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של המפעילים עצמם.
 9. המפעילים אינם מתחייבים, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת,אצל המפעילים, או אצל מי מספקיהם או מי מטעמם. המשתמש פוטר בזאת את המפעילים, לרבות נציגיהם, עובדיהם,מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
 10. המפעילים יעשו כמיטב יכולתם על מנת להגן על מערכות המחשוב שלהם מפני חדירות. עם זאת, המפעילים אינם יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב ו/או חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שלהם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים המפעילים יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר – לרבות מידע שנאגר אודות הספק – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילים או מי ממנהליהם, עובדיהם וכל אחר מטעמם.
 11. בכל מקרה בו יחויבו המפעילים לפצות את המשתמש מסיבה כלשהי מכח הסכם זה (ועל אף האמור בהסכם זה), סף האחריות של המפעילים יוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בגין השירותים נושאי הסכם זה, במשך שלושת החודשים האחרונים בהם סופק השירות למשתמש.